Regulamin

REGULAMIN CENTRUM REKREACJI FORMA

Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu

1. Z siłowni/ fitness mogą korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na siłownię/ fitness lub posiadają ważny karnet, którym może posługiwać się tylko właściciel.

2. Po przyjściu do Klubu należy zameldować się w recepcji, okazać karnet lub wykupić wejście jednorazowe.

3. Każda osoba korzystająca z siłowni/ fitness otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni.

4. Do uczestnictwa w ćwiczeniach w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim obuwie zmienne z czysta podeszwą, ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

5. Nie wykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

6. Osoba chcąca korzystać z siłowni/ fitness powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.

7. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji ,wszelkich problemów zdrowotnych  oraz ciąży należy poinformować o tym instruktora.

8. Zabrania się sprzedaży substancji dopingujących na terenie klubu oraz uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających. 

9. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.

10. Z usług Centrum Rekreacji Forma mogą korzystać osoby pełnoletnie. Za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, także osoby niepełnoletnie (ukończone 16 lat), za które rodzic ponosi pęłną odpowiedzialność.

11. Każdy Klient powinien zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Centrum Rekreacji Forma, w szczególności z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.

12. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa Klient, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek lub powzięcia jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu, zgłosić ten fakt członkowi Personelu Klubu.

13. . Klient zobowiązany jest do pozostawienia po sobie czystego sprzętu oraz miejsca, w którym trenował. Klient zobowiązany jest do przemycia sprzętu środkiem dezynfekującym po zakończeniu treningu(dostępny na terenie klubu).

14. Osoby ćwiczące zobowiązane są korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

15. Klient nie może korzystać z żadnych obiektów Centrum Rekreacji Forma , jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby.
16. Zabrania się przebywania w pomieszczeniach do zajęć grupowych podczas nieobecności Instruktora.

17. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia wszelkiego rodzaju treningów, treningów personalnych oraz udzielania instruktażu na terenie klubu, przez osoby nie będące pracownikami Centrum Rekreacji Forma.

18. Zabrania się przełączania muzyki na terenie Centrum Rekreacji Forma.

19. Każdy Klient jest zobowiązany opróżnić szafkę w szatni bezpośrednio po treningu.

20. Centrum Rekreacji Forma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach, szafkach i innych pomieszczeniach znajdujących        się na jego terenie.

21. Zarówno Członek jak i Klient nieposiadający tego statusu, przebywając w Centrum Rekreacji Forma akceptuje powyższy regulamin i stosuje się do niego.

22. Jednorazowa opłata za korzystanie z usług klubu nie podlega zwrotowi, niezależnie od czasu trwania członkostwa.

23. Dzieci osób ćwiczących mogą przebywać ma terenie Klubu wyłącznie w godzinach otwarcia

bawialni ( pn-pt 17:00- 20:00).

24. Klub zabrania używania magnezji podczas treningu.

25. Opłaty bezzwrotne: karnety miesięczne, pakiety treningów, pakiety masaży, opłata za kartę członkowską, płatności z góry (karnety 3,6 i 12 miesięcy). 

*Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje odebraniem członkostwa ( uiszczone opłaty są bezzwrotne)

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „7 masaży w cenie 5”

 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem promocji „7 masaży w cenie 5” jest Viva Italia Sp. z o. o.,
  z siedzibą w Koszalinie przy ul. Różana 5, 75 – 212 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie, pod numerem KRS 0000414015, NIP 6692516704, REGON 321199289, zwane dalej Organizatorem.

 2. Miejscem Promocji jest Gabinet Masażu w Centrum Rekreacji FormA przy
  ul. Rolna 14 w Koszalinie (75 – 346), zwanym dalej Organizatorem.

 3. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji za pośrednictwem strony internetowej www.centrumforma.pl

 4. Promocja trwa od 22.04.2017 r. od godz. 9:00 do dnia 15.05.2017 r.

 

§ 2. Szczegóły promocji

 1. Rabatem promocyjnym objęte są pakiety usług polegające na wykupieniu
  5 masaży 30 min lub 60 min w cenie nieprzecenionej, które zostaną wykonywane w Gabinecie masażu znajdującym się w Centrum Rekreacji FormA. Rabat udzielany jest poprzez dodanie do Pakietu Promocyjnego 2 masaży gratis.

 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

 3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, firm współpracujących przy organizacji Promocji, jak również firm w sposób stały świadczących usługi dla Organizatora oraz ich pracownicy, współpracownicy i członkowie ich rodzin.

 4. Promocja polega na dokonaniu w w/w okresie trwania Promocji, zapisu do bazy danych za pośrednictwem Kuponu Rabatowego, w którym Uczestnik Promocji poda swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie prawidłowego numeru telefonu i adresu e-mail jest warunkiem realizacji Kupony Rabatowego.

 5. W celu aktywowania Kuponu Rabatowego, Uczestnik powinien złożyć wypełniony Kupon Rabatowy w recepcji Centrum Rekreacji FormA.

 6. Uczestnik, po dokonaniu zakupu pakietu promocyjnego, otrzyma informacje, ile czasu zostało na wykorzystanie Rabatu.

 7. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie wyznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji
  „7 masaży w cenie 5”.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji „7 masaży w cenie 5” będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora w niezbędnym zakresie w celu komunikacji z Uczestnikiem.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych i zgłaszania zmian.

 

§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem
  się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Kuponów Rabatowych, z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora lub
  w formie elektronicznej (za pomocą adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) na stronie eat4fitcatering.pl. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania przez Organizatora.

 4. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na niniejszym regulaminie
  i przepisać prawa polskiego.

 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany
  z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „7 masaży w cenie 5”.

 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane, ani zbywane w żaden inny sposób.

 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

 4. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na Organizatora.

 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów promocyjnych w ramach Promocji oraz praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy do Organizatora.

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Dieta z rabatem”

 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem promocji „Dieta z rabatem” jest Viva Italia Sp. z o. o.,
  z siedzibą w Koszalinie przy ul. Różana 5, 75 – 212 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie, pod numerem KRS 0000414015, NIP 6692516704, REGON 321199289, zwane dalej Organizatorem.

 2. Miejscem Promocji jest Centrum Rekreacji FormA przy ul. Rolna 14 w Koszalinie (75 – 346), zwanym dalej Organizatorem.

 3. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji za pośrednictwem strony internetowej www.centrumforma.pl

 4. Promocja trwa od 22.04.2017 r. od godz. 9:00 do dnia 15.05.2017 r.

 

§ 2. Szczegóły promocji

 1. Rabatem promocyjnym objęte są pakiety diety cateringowej eat4fit polegające na wykupieniu przez 5 kolejnych dni diety 1200 lub 1600 kcal w cenie nieprzecenionej, w Centrum Rekreacji FormA. Rabat udzielany jest poprzez odliczenie 35 zł od całościowej ceny regulaminowej wynoszącej za 5 dni diety.

 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

 3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, firm współpracujących przy organizacji Promocji, jak również firm w sposób stały świadczących usługi dla Organizatora oraz ich pracownicy, współpracownicy i członkowie ich rodzin.

 4. Promocja polega na dokonaniu w w/w okresie trwania Promocji, zapisu do bazy danych za pośrednictwem Kuponu Rabatowego, w którym Uczestnik Promocji poda swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie prawidłowego numeru telefonu i adresu e-mail jest warunkiem realizacji Kupony Rabatowego.

 5. W celu aktywowania Kuponu Rabatowego, Uczestnik powinien złożyć wypełniony Kupon Rabatowy w recepcji Centrum Rekreacji FormA.

 6. Uczestnik, po dokonaniu zakupu Pakietu Promocyjnego, otrzyma informacje, ile czasu zostało na wykorzystanie Rabatu.

 7. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie wyznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji
  „Dieta z rabatem”.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji „Dieta z rabatem” będą gromadzone
  i przetwarzane przez Organizatora w niezbędnym zakresie w celu komunikacji z Uczestnikiem.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych i zgłaszania zmian.

 

§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem
  się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Kuponów Rabatowych, z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora lub
  w formie elektronicznej (za pomocą adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) na stronie eat4fitcatering.pl. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania przez Organizatora.

 4. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na niniejszym regulaminie
  i przepisać prawa polskiego.

 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany
  z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Dieta z rabatem”.

 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane, ani zbywane w żaden inny sposób.

 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

 4. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na Organizatora.

 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów promocyjnych w ramach Promocji oraz praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy do Organizatora.